Adatkezelési tájékoztató

A FullBike Kerékpár Webshop a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a FullBike Kerékpár Webshopot, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön jogait adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a FullBike Kerékpár Webshop adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

1. Ki az adatkezelő?

Az adatkezelő Nagy Norbert e.v., a FullBike Kerékpár Webshop üzemeltetője.
Elérhetőségeink a következők:
– cím: 4100 Berettyóújfalu, Kádár vitéz u. 76.
– e-mail cím: webshop@fullbike.hu
– telefonszám: +36 54 401 142.

2. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat az adatkezelő nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

3. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az adatkezelőhöz intézett, az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, a megkeresésre 30 napon belül, írásban kaphat válaszolt. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be az adatkezelő részére azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Az adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. A hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően, az adatkezelő haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti, hogy az adatkezelő által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Az adatkezelő a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

4. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelőnél. Az adatkezelő a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet az adatkezelő vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül az adatkezelőhöz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy az adatkezelő az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

5. Hogyan védjük a személyes adatait?

Az adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Az adatkezelő az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket az adatkezelő rendszeresen ellenőrzi, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizálja. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, az adatkezelő erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesíti.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

6. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, információt, ajánlatot kér, kerékpárt vásárol, vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy űrlapot adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott alábbi adatokat az itt leírt célok érdekében kezelni fogjuk:

 • Felhasználói név: azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
 • Jelszó: felhasználói fiókba történő biztonságos belépés.
 • Vezeték- és keresztnév: kapcsolatfelvétel, vásárlás és számla kiállítása.
 • E-mail cím: kapcsolattartás.
 • Telefonszám: kapcsolattartás.
 • Számlázási név és cím: számla kiállítása, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
 • Szállítási név és cím: házhoz szállítás lehetővé tétele.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a „Cookie tájékoztató”-ban olvashat.

7. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Az adatkezelő a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 • A regisztráció törlésével azonnal.
 • Számviteli bizonylatok esetében 8 év. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

8. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Az adatkezelő nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra. Ugyanakkor előfordulhat, hogy az adatkezelőnek különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

8.1. Hatóságoknak való átadás

Az adatkezelő jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

8.2. Átadás adatfeldolgozóknak

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek az adatkezelő megbízásából tevékenykednek. Az adatkezelő által alkalmazott adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató végén található táblázat felsorolja, és az adatkezelő ezt a listát folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

9. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor.

10. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát. Erről részletesebben a „Cookie tájékoztató”-ban olvashat.

11. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat az adatkezelő illetékes munkavállalói, valamint jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

12. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai

 • W3HOST Bt.
  Adatkezelés célja: tárhely szolgáltatás
  Székhely: 1156 Budapest, Sárfű u. 25.
  Telefonszám: +36-70-212-8291
  E-mail: info@w3host.hu
 • Magyar Posta Zrt.
  Adatkezelés célja: csomag házhozszállítás
  Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
  Honlap: www.posta.hu

13. Cookie tájékoztató

A személyes és anonim adatok használatára vonatkozó jog a törvény által megengedett mértékben illeti meg a FullBike Kerékpár Webshopot, az érintettek alább leírt jogaitól függően.

Ez a honlap szoftvert alkalmaz a használat elemzésére. Ezen adatok kiértékelése révén értékes ismereteket lehet nyerni a felhasználók igényeiről. Ezek az ismeretek hozzájárulnak a szolgáltatás minőségének további javításához. Konkrétan minden egyes hozzáféréssel kapcsolatban az alábbi adatok kerülnek korlátlanul tárolásra:

 • a hozzáférést kezdeményező számítógép IP címe anonimizált formában,
 • hozzáférés, illetve a kérés napja és időpontja,
 • a felkeresett oldal, illetve fájl neve,
 • hivatkozás az oldalra, ahonnan hozzáfértek ehhez az oldalhoz,
 • a felhasználó által alkalmazott böngésző, beleértve a böngésző verzióját,
 • a felhasználó által használt operációs rendszer.
13.1 Mi a cookie?

A cookie egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát. A honlap első felkeresésekor az internet böngészője letölti. A honlap ugyanarról a végberendezésről történő következő hívásakor a cookie-t és a benne tárolt információkat visszaküldi vagy arra a honlapra, amely azt létrehozta (saját cookie) vagy egy másik honlapra, amelyhez az tartozik (partner cookie). Ezáltal felismeri a honlap, hogy ezzel a böngészővel egyszer már megtekintették, és bizonyos esetekben változtatja a megjelenített tartalmát.

Vannak rendkívül hasznos cookie-k, amelyek a már többször felkeresett honlapok ismételt megtekintésekor a felhasználói élményt javítani tudják. Amennyiben ugyanazt a végberendezést és ugyanazt a böngészőt használják mint korábban, a cookie-k emlékeznek pl. arra, hogy mit szeret, közlik, hogyan használ egy oldalt, és a személyes érdeklődési köréhez és igényeihez illesztik a kijelzett ajánlatokat. A legtöbb általunk használt cookie a böngésző munkamenet után automatikusan ismét törlődik a merevlemezéről („munkamenet cookie-k”). Ezenkívül használunk olyan cookie-kat is, amelyek a munkamenet után is a merevlemezen maradnak. Ez főként annak érdekében történik, hogy jobb legyen a felhasználói élmény a honlap következő megtekintésekor azáltal, hogy a honlap a személyes igényeihez illeszthető és ezáltal a betöltési idő optimalizálható.

13.2. Cookie beállítások ezen a honlapon

Hozzájárulást nem igénylő cookiek

A feltétlenül szükséges cookie-k olyan funkciókat látnak el, amelyek nélkül Ön ezt a honlapot nem tudná úgy használni, ahogyan szeretné. Ezeket a cookie-kat kizárólag mi alkalmazzuk és ezért hívják őket saját cookie-knek. Ezeket csak az aktuális böngésző munkamenet során tároljuk az Ön számítógépén. A feltétlenül szükséges cookie-k használatához nem szükséges hozzájárulás.

A feltétlenül szükséges cookie-kat nem lehet az oldal funkciójával kikapcsolni. Az alkalmazott böngészőben azonban bármikor kikapcsolhatók. Ehhez lásd az útmutatást alább.

Hozzájárulást igénylő partner cookiek

Ezen a honlapon harmadik felek tartalmai is integrálva vannak. Amennyiben Ön ehhez a honlap felkeresésekor hozzájárul, ezek a harmadik fél szolgáltatók elméletileg cookie-kat is beállíthatnak, amikor Ön a honlapot felkeresi és ezáltal például információkat kapnak arról, hogy Ön egyik honlapunkat megtekintette. Kérjük, keresse fel a harmadik fél szolgáltatók honlapjait, hogy további információkat kapjon arról, hogyan alkalmazzák azok a cookie-kat.
Google Analytics (https://analytics.google.com).

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. Tárolási időtartam: 30 nap. Az összes adat anonim, illetve anonimizált.

13.3. Közösségi pluginok

A FullBike Kerékpár Webshop a kerekpar.co.hu honlapon úgynevezett közösségi plugineket (továbbiakban vezérlők) alkalmazhat olyan közösségi oldalakról, mint a Facebook, Twitter és Google+. Az aktiválás után közvetlen kapcsolat létesül az adott közösségi hálózat szerverével. A vezérlő tartalma ezután a közösségi hálózatokból közvetlenül továbbításra kerül az Ön böngészőjére és onnan bekerül a honlapba. Egy vezérlő aktiválása után az adott közösségi hálózat már tudja gyűjteni az adatokat függetlenül attól, hogy Ön együttműködik-e a vezérlővel. Ha Ön be van jelentkezve egy közösségi hálózatba, az össze tudja kapcsolni az Ön felhasználói fiókjával azt, hogy Ön felkereste ezt az oldalt. Más honlapok felkeresését a közösségi hálózat nem tudja összekapcsolni mielőtt Ön ott nem aktiválja az adott vezérlőt.

Ha Ön tag egy közösségi hálózatban és nem szeretné, hogy az a honlapunk Ön általi felkeresésekor az összegyűjtött adatokat az Ön tárolt tagsági adataival összekapcsolja, akkor az adott közösségi hálózatból ki kell jelentkeznie. A közösségi hálózatok által a vezérlőkkel gyűjtött adatok körére sajnos nincs befolyásunk. A közösségi hálózatok általi adatgyűjtés és a további adatkezelés és használat célja és köre, valamint az Ön magánszférájának védelmét szolgáló ezzel kapcsolatos jogok és beállítási lehetőségek az adott közösségi hálózat adatvédelmi tájékoztatójában találhatók.

Facebook

Webhelyeinken a Facebook közösségi plugin-jei kerülnek alkalmazásra. E célból használjuk a Like gombot. Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozását és használatát, illetve az Ön magánszféra védelmére vonatkozó jogait és lehetőségeit meg lehet ismerni a Facebook adatvédelmi utasításából www.facebook.com/policy.php.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook a mi webes fellépésünk által gyűjtött adatokat hozzárendelje Facebook felhasználói fiókjához, akkor webhelyünk felkeresése előtt ki kell jelentkeznie a Facebookból. Ön a Facebook plugin betöltését saját böngészőjének Add-On-jaival is megakadályozhatja teljes mértékben, pl. egy “Facebook Blocker” letiltás segítségével.

Youtube

Webhelyünkön a Youtube közösségi plugin-jei is alkalmazásra kerülnek. E célra a webhely-kódba beágyazott videókat használunk. Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, illetve az adatok Youtube általi további feldolgozását és használatát, valamint az Ön magánszféra védelmére vonatkozó jogait és lehetőségeit a Google adatvédelmi utasításaiból ismerheti meg: www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

13.4. Az Ön cookie beállítása

Böngészője úgy is beállítható, hogy a cookie-k csak az Ön beleegyezésével hozhatók létre vagy utasíthatók el általánosan. Meg kell azonban jegyezni, hogy cookie-k nélkül a webhely egyes tartományai korlátozottan vagy egyáltalán nem használhatók. Önnek lehetősége van a cookie-k alkalmazásának irányítására és szükség esetén megakadályozására úgy, hogy a böngészőket a következő módon konfigurálja:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411

2018.05.25
FullBike Kerékpár Webshop

Kosár tartalma
 • A kosár üres